Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

петък, 2 март 2012 г.

Държавно устройство на САЩ

Анализ на схема
.


Емилия Варайкова, уч. от Х В клас
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2011/2012 година

Представена ни е схемата на държавното управление на САЩ според конституцията им. Конституцията е изработена от Томас Джеферсън по време на Американската война за независимост и е приета през 1787 година. На схемата са ни представени трите власти.
Законодателна – Конгресът, който се дели на две камари – Камара на представителите, която се избира на всеки две години, и Сенат, в който заседават строго определен брой представители (по двама от всеки щат). Сенатът се избира на всеки шест години. Конгресът приема законите на държавата, бюджета и обявява война.
Президентът олицетворява изпълнителната власт. Той е държавен глава и шеф на правителството (министър-председател), главнокомандващ на армията, назначава държавните секретари, федералните служители и членовете на Върховния съдебен съвет (пожизнено). Президентът е избиран веднъж на четири години, като има право на втори мандат, но подлежи и на импийчмънт (отстраняване). Той има право на отлагателно вето върху законите, приемани от Конгреса, като по този начин контролира законодателния орган. Конгресът, обаче, също контролира президента.
Съдебната власт е представена от Върховния съдебен съвет, в който участват върховните федерални съдии, които само президентът има право да назначава.
Трите държавни власти се контролират взаимно – президентът контролира законодателната и съдебната власт, а Конгресът и Върховния съдебен съвет контролират него. Властите са равнопоставени и са в хармония една с друга.
Избирателното право се променя във времето. Първоначално да избират имат право само 10 % от населението от мъжки пол. След това през 1868 година избирателни права имат всички мъже над 21 годишна възраст (освен цветнокожите, на които две години по-късно също е позволено да избират). Чак през ХХ век жените получават право на глас, а през 1971 година възрастта за гласуване е снижена на 18 години.
По форма на държавно управление САЩ са президентска република.
Според мен САЩ са демократична държава, тъй като имат своя конституция, в която са разделени държавните власти, а с времето гражданите получават все по-широки избирателни права и имат парламент, който да защитава интересите им. САЩ са далеч от характерния за времето европейски абсолютизъм, заради наложения граждански контрол и разделение на трите власти, както посочих по-горе.     

Диана Стоянова, уч. от Х В клас
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2011/2012 година


САЩ са федерация, чиято форма на управление е президентска република.
В схемата на държавното устройство на САЩ са ни представени трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна.
Органът на управление, свързан със законодателната власт е Конгресът. Той е представен от Сенат с по двама депутати от всеки щат, и Камара на представителите. От 1913 година Сенатът се избира на всеки шест години, а Камарата на представителите на две години.
Изпълнителната власт е представена от президента. Той съвместява едновременно функциите на президент и министър-председател. Избира се на всеки четири години с право на два мандата. Може да бъде подложен на импийчмънт. Президентът е главнокомандващ на въоръжените сили, може също така да назначава държавните секретари, федералните служители и съдиите във федералните съдилища. Назначава и пожизнените членове на Върховния съдебен съвет, но тук контролът е двустранен. Президентът е контролиран и от Конгреса.
Съдебната власт е представена от Върховния съдебен съвет и федералните съдилища. Съветът контролира президента и съблюдава спазването на конституцията.
Във времето избирателните права се променят. През 1789 година избирателно право имат само 10 % от възрастните мъже. След това през 1868 година избирателни права вече имат всички мъже навършили 21 години, но с ограничения за чернокожи и индианци. През 1870 година избирателни права имат всички мъже, освен чернокожите в южните щати и индианците. През 1920 година избирателно право получават и жените над 21 години. Чак през 1964 години всички форми на ограничаване на избирателното право са премахнати, като през 1971 година възрастта е намалена на 18 години. Така в това отношение е постигнато равенство.
От схемата можем да направим извод, че американската конституция е демократична, защото в нея са въведени принципът на народовластието и принципът на разделението на трите власти. С приетия през 1789 година Бил за правата в САЩ се утвърждават и демократичните граждански права и свободи.
.
 
Даниел Койчев, уч. от Х В клас
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2011/2012 година


Представена ни е схема на държавното управление на САЩ според конституцията на държавата. Тя е приета през 1787 година, след края на революцията, и е изработена в по-голямата си част от Томас Джеферсън.
На схемата са представени трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Изпълнителната власт в лицето на президента предлага закони за разглеждане в Конгреса, управлява външната политика, назначава държавните секретари, командва въоръжените сили и назначава съдиите във Върховния съдебен съвет. Президентът има четиригодишен мандат.
Законодателната власт (Конгресът), съставен от Сенат и Камара на представителите, приема законите, бюджета на държавата и обявява война. Депутатите в Камарата на представителите имат двегодишен мандат, а сенаторите служат шест години.
Съдебната власт, освен че упражнява правосъдие, може да обяви всеки закон за противоречащ на конституцията и така да го отмени.
В началото се смята, че само белите мъже притежават свободите, гарантирани от конституцията. Пълно равенство пред закона за всички граждани се постига едва през 1969 година. Избирателните права в началото също са силно ограничени. Едва през 1971 година право да гласуват получават всички граждани над 18 години.
Големите правомощия на изпълнителната власт определят САЩ като президентска република. Прекомерната власт на президента и значителната му независимост от одобрението на Конгреса, според мен, в голяма степен ограничава демократичността на американското държавно управление

Няма коментари:

Публикуване на коментар